Paluumuuttajat muodostavat merkittävän osan tulomuutosta Seinäjoen kaupunkiseudulla

Kaupungistuminen ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin on suomalaista yhteiskuntaa muovaava globaali megatrendi, jota yksittäiset kaupunkiseudut eivät kykene muuttamaan. Valtavirran rinnalle voi kuitenkin kehittyä kaupungistumisen vastavirta, jossa osa ihmisistä haluaa muuttaa pois kasvukeskuksista toteuttaakseen omia asumiseen ja elämäntapaan liittyviä arvostuksiaan. Tähän virtaan lukeutuu myös joukko ihmisiä, joille paluu kotiseudulle on miellyttävin vaihtoehto valintojen kentällä. Usein tätä päätöstä siivittävät sosiaaliset suhteet ja positiiviset kotiseutukokemukset. Vaikka akanvirtaan kulkevien paluumuuttajien joukko on vielä huomattavasti pienempi kuin kaupungistumisen valtavirta, voi heillä olla pieninäkin määrinä suurta paikallista merkitystä monelle pienelle kunnalle.  Tulomuuttajat ja paluumuuttajat tarjoavat monelle kaupunkiseudulle mahdollisuuden kilpailla suurten kasvukeskusten kanssa osaavasta työvoimasta sekä erityisesti perheistä, jotka arvostavat hyvää ja turvallista kasvuympäristöä. Tässä hankkeessa pyrimme ymmärtämään tulo- ja paluumuuton dynamiikkaa entistä paremmin sekä erityisesti niitä tekijöitä, joiden vuoksi Seinäjoen kaupunkiseudun kunnat nousevat vahvoina vaihtoehtoina kasvukeskuksissa asuvien työikäisten valintojen kentälle.

Osallistu tutkimukseen

Parempi Seinäjoen kaupunkiseutu -kysely
tulo- ja paluumuuttajille

Muuttomoottori -hanke on lähettänyt syyskuussa noin tuhannelle valikoidulle Seinäjoen kaupunkiseudulle muuttaneelle kyselyn, jolla pyritään keräämään tietoa kaupunkiseudun tulo- ja paluumuuttajien arvostuksista ja kokemuksista. Kirjekuoren saaneiden lisäksi hanke haluaa tarjota myös muille seudun tulo- ja paluumuuttajille mahdollisuuden osallistua tutkimukseen ja kyselyn voi käydä täyttämässä kuka tahansa klikkaamalla alla olevaa nappia tai ohjaamalla selaimensa osoitteeseen muuttomoottori.fi/osallistu.

Muuttaessaan seudulta toiselle ihmiset tekevät tärkeitä niin sanottuja strategisia päätöksiä liittyen omaan työelämäänsä, asumiseensa ja elämäntapaansa. Näillä päätöksillä on merkittävä vaikutus ihmisten elämään ja sen suuntaan. Yksittäisen muuttopäätöksen taustalla vaikuttavat yleensä hyvin monenlaiset tekijät, joiden yhteisvaikutuksesta muuttopäätös syntyy. Usein on löydettävissä yksi tai kaksi keskeistä syytä, joiden vuoksi uusi asuinseutu on noussut vahvaksi vaihtoehdoksi henkilön valintojen kentällä. Seudun vetovoimaa pyritään usein vahvistamaan vaikuttamalla näihin tunnistettuihin tekijöihin erilaisin kehittämistoimin.

Kyselyssä kartoitetaan alueen vetovoimaa tulo- ja paluumuuttajien näkökulmasta katsottuna. Tämän lisäksi hankkeessa myös haastatellaan mahdollisimman monia seudulle muuttaneita ja tuodaan heidän äänensä esiin osana seudun kehitystyötä. Tämä alusta tarjoaa foorumin sekä tiedonkeruulle että sen tulkinnalle myöhemmin, sekä laajemmalle tietoon perustuvalle keskustelulle.

Osallistu kyselyyn