Paluumuuttajat muodostavat merkittävän osan tulomuutosta Seinäjoen kaupunkiseudulla

Kaupungistuminen ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin on suomalaista yhteiskuntaa muovaava globaali megatrendi, jota yksittäiset kaupunkiseudut eivät kykene muuttamaan. Valtavirran rinnalle voi kuitenkin kehittyä kaupungistumisen vastavirta, jossa osa ihmisistä haluaa muuttaa pois kasvukeskuksista toteuttaakseen omia asumiseen ja elämäntapaan liittyviä arvostuksiaan. Tähän virtaan lukeutuu myös joukko ihmisiä, joille paluu kotiseudulle on miellyttävin vaihtoehto valintojen kentällä. Usein tätä päätöstä siivittävät sosiaaliset suhteet ja positiiviset kotiseutukokemukset. Vaikka akanvirtaan kulkevien paluumuuttajien joukko on vielä huomattavasti pienempi kuin kaupungistumisen valtavirta, voi heillä olla pieninäkin määrinä suurta paikallista merkitystä monelle pienelle kunnalle.  Tulomuuttajat ja paluumuuttajat tarjoavat monelle kaupunkiseudulle mahdollisuuden kilpailla suurten kasvukeskusten kanssa osaavasta työvoimasta sekä erityisesti perheistä, jotka arvostavat hyvää ja turvallista kasvuympäristöä. Tässä hankkeessa pyrimme ymmärtämään tulo- ja paluumuuton dynamiikkaa entistä paremmin sekä erityisesti niitä tekijöitä, joiden vuoksi Seinäjoen kaupunkiseudun kunnat nousevat vahvoina vaihtoehtoina kasvukeskuksissa asuvien työikäisten valintojen kentälle.

Kysely- ja haastattelututkimukset

Tervetuloa jakamaan kokemuksia entisestä kotiseudustasi -kysely
lähtömuuttajille, tammikuu 2020

Muuttomoottori -hanke lähestyy Seinäjoen kaupunkiseudulta pois muuttaneita lähtömuuttajia kirjekyselyllä. Noin tuhat Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudulle muuttanutta saa lähiaikoina kotiinsa saatekirjeen sekä linkin sähköiseen kyselyyn, jossa kartoitetaan lähtömuuton syitä, Seinäjoen seudun vetovoimaa sekä mahdollista paluumuuttoa.

Seinäjoen kaupunkiseudulle kohdistuvien ja sieltä poissuuntautuvien muuttoliikkeiden tutkimus sekä niiden ristiinvalotus antaa mahdollisuuden ymmärtää Seinäjoen kaupunkiseudun vetovoimatekijöitä erilaisten kohderyhmien näkökulmasta katsottuna. Miten seutu näyttäytyy eri kohderyhmille ja mitkä ovat sen vetovoimaisimmat tekijät, ovat oleellisia kysymyksiä hahmotettaessa seudun asemaa valintojen kentällä.

Sähköisen kyselyn lisäksi hankkeessa myös haastatellaan mahdollisimman monia seudulta pois muuttaneita ja tuodaan heidän äänensä esiin osana seudun kehitystyötä. Kyselyn tuloksia esitellään tällä sivustolla myöhemmin vuoden 2020 aikana.

Parempi Seinäjoen kaupunkiseutu -kysely
tulo- ja paluumuuttajille, syyskuu 2019

Muuttomoottori -hanke lähetti syyskuussa 2019 noin tuhannelle valikoidulle Seinäjoen kaupunkiseudulle muuttaneelle kyselyn, jolla kerättiin tietoa kaupunkiseudun tulo- ja paluumuuttajien arvostuksista ja kokemuksista. Kirjekuoren lisäksi hanke tarjosi myös muille seudun tulo- ja paluumuuttajille mahdollisuuden osallistua tutkimukseen.

Kirjekyselyllä tavoitettiin 163 tulo- ja paluumuuttajaa ja kaikille avoimeen kyselyyn saatiin 155 vastausta (yhteensä n=318). Kaupunkiseudun tulevaisuus kiinnosti selvästi vastaajia, sillä moniin avokysymyksiin saatiin perusteellisia ja harkittuja vastauksia. Useat vastaajat myös totesivat suoraan, että hanke työskentelee seudun asukkaille tärkeän aiheen parissa, ja että kysely oli onnistunut.

Ensimmäisiä alustavia tuloksia kyselystä julkaistiin vuodenvaihteessa Ilkassa: ”Nuorilla luja usko Seinäjoen seudun vahvaan kehitykseen” (Ilkka 27.12.2019). Kyselyn tuloksia ja tulkintoja päivitetään tälle sivustolle laajemmin kevään 2020 aikana.