Nuoret ja heidän osaamisensa muodostavat alueen elinvoiman ytimen

Viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten valossa nuorten odotukset ja arvostukset ovat liikkeessä. He edustavat ensimmäistä sukupolvea, joka kokee ilmastonmuutoksen vaikutukset konkreettisesti omassa elämässään. Nuoret joutuvat esimerkiksi ratkaisemaan monia sellaisia ekologisia kysymyksiä, joita heidän vanhempansa eivät kohdanneet omassa nuoruudessaan. Samanaikaisesti heidän yhteisöllisyytensä ja elämänsä puitteet rakentuvat aikaisempaa vahvemmin globaaleissa ylirajaisissa verkostoissa. Vaikka nuorten jalat ovat edelleen tukevasti kiinni suomalaisessa maaperässä, heitä puhuttelevat usein myös globaaliin kehitykseen liittyvät arvot, kuten oikeudenmukaisuus, kulttuurinen monimuotoisuus sekä erilaiset ei-materiaaliset asiat kuten kokemuksellisuus tai itseilmaisu. Tämä kaikki vaikuttaa myös siihen, miten he haluavat elää ja missä he haluavat asua. Yhteys arvojen ja todellisen maailman valintojen välillä asuinpaikan valintaan ja elämäntapaan liittyen on kuitenkin vähintäänkin epäselvä. Tässä hankkeessa pyrimme entistä paremmin ymmärtämään nuorten toiveita, arvoja ja ajatuksia sekä niiden vaikutusta asuinpaikan valintaan – erityisesti Seinäjoen kaupunkiseutuun liittyen.

Käynnistyvä kysely- ja haastattelututkimus

Millainen on vetovoimainen Seinäjoen kaupunkiseutu opiskelijoiden näkökulmasta?

Opiskelujen aloittaminen ja päättäminen ovat tyypillisesti elämänvaiheita, joissa pohditaan lähtöä kokonaan uudelle kaupunkisedulle, paluuta kotiseudulle tai vaikkapa lähtöä ulkomaille. Nuoret tekevät muuttopäätöksiään kontekstissa, johon kuuluu niin itsenäistymistä ja oman identiteetin rakentamista kuin myös konkreettisia pärjäämiseen, asumiseen ja omiin elämäntapoihin liittyviä tarpeita. Nuorten muuttopäätöksillä on tärkeä merkitys seudun elinvoiman kannalta ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää sitä, miten Seinäjoen kaupunkiseutu näyttäytyy nuorten opiskelijoiden valintojen kentällä. Nuorten muuttuvat elämäntavat ja arvot heijastelevat myös laajemmin yhteiskunnan muutosta ja siten niiden seuraaminen tarjoaa arvokkaita näkökulmia myös seudulliseen kehitystyöhön.

Muuttomoottori -hanke toteuttaa syksyn 2019 aikana yhteistyössä SEDUn ja SeAMKin kanssa laajan kyselyn opiskelijoille koskien Seinäjoen kaupunkiseudun vetovoimaa. Olemme kiinnostuneita kuulemaan opiskelijoiden arvostuksia asuinpaikkakunnan valintaan liittyen sekä siitä, miten he näkevät Seinäjoen kaupunkiseudun opiskelu- ja asuinpaikkana. Tuloksia tarkastellaan ja keskustelua ruokitaan tällä alustalla.