Seudun uutta tarinaa kertovat ennen kaikkea sen asukkaat sekä alueen muut toimijat

Tulokset ja julkaisut kertovat tunnistetuista kehityspoluista, jotka punovat yhteen Seinäjoen kaupunkiseudun uutta tarinaa. Tätä uutta tarinaa rakentavat ennen kaikkea seudun asukkaat, olivatpa he maailmalle lähteviä nuoria, alueella asuvia työikäisiä perheitä tai kansainvälisiä muuttajia maamme rajojen takaa. Yhtälailla seudun uusi tarina rakentuu myös hankkeen järjestämissä työpajoissa, konferensseissa ja tapaamisissa. Hanke pyrkii havaitsemaan näistä kertomuksista jo aikaisemmin tunnistettuja seudun vahvuuksia sekä nousussa olevia uusia trendejä, jotka muodostaisivat toisiaan tukevia positiivisia kehityskulkuja sekä lopulta myös uudenlaisen elinvoimaisen tarinan Seinäjoen kaupunkiseudun kehityksestä. Hankkeen tuottamissa politiikkasuosituksissa ja julkaisuissa tuomme esille tätä tarinaa tieteellisen tutkimuksen keinoin ja täydennämme sitä hankkeen tuottamilla kehitysehdotuksilla.

Politiikkasuositukset

Politiikkasuosituksia 1/5: Kohderyhmät ja lähtökohdat veto- ja pitovoiman uudistamiselle (helmikuu 2020)

Politiikkasuosituksia 1/5 määrittelee tutkimushankkeen kohderyhmät ja lähtökohdat Seinäjoen kaupunkiseudun veto- ja pitovoiman uudistamiselle. Kehittämisehdotukset tukevat seudun uutta tarinaa tunnistamalla sen vetovoiman kannalta nousevia ja keskeisiä ilmiöitä ja kiinnittämällä niitä käytännön kehittämistoimintaan. Keskeiset kehittämisehdotukset liittyvät kuntien erottuvien profiilien vahvistamiseen, työmarkkinoiden päivittämiseen sekä kansainvälisen työ- ja asuinympäristön kehittämiseen. Tämän lisäksi paperissa esitellään hankkeen yhteiskunnallista taustaa, tutkimuksen keskeisiä kohderyhmiä sekä tutkimuksessa käytettyä aineistoa.

> Lataa julkaisu

Politiikkasuosituksia 2/5: Työikäiset tulo-, paluu- ja lähtömuuttajat (kesäkuu 2020)

Politiikkasuosituksia 2/5 esittelee kehittämisehdotuksia, jotka perustuvat tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 18-44 -vuotiailta muuttajilta kerättyyn aineistoon. Julkaisu tarkentaa hankkeen alussa määriteltyjä tavoitteita neljään työvoiman muuttoliikkeen kannalta keskeiseen kärkiteemaan seudullisen brändin puitteissa. Kärkiteemat ovat seudullinen yhteistyö, työmarkkinoiden osaamisprofiilin kehittäminen, palveluiden ja kulttuuritapahtumien vahvistaminen sekä lasten ja nuorten elinympäristön ja palvelujen kehittäminen. Tämän lisäksi paperissa esitellään kehittämisehdotusten taustalla olevaa aineistoa ja tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

> Lataa julkaisu

Politiikkasuosituksia 3/5: K8-kaupunkiseudun nuoret opiskelijat (joulukuu 2020)

Politiikkasuosituksia 3/5 esittelee kehittämisehdotuksia ammattiin opiskelevien nuorten kannalta ja pyrkii vaikuttamaan seudun veto- ja pitovoimaan sekä muuttoliikkeen suuntaan. Kehitysehdotukset käsittelevät työmarkkinoiden ja koulutustarjonnan vahvistamista, TKI-toiminnan kehittämistä osana ekosysteemipolitiikkaa sekä seudun asuin- ja elinympäristön kehittämistä nuorten toiveiden mukaisesti. Kehittämisehdotusten taustalla oleva tutkimus pohjautuu aineistoon, joka on kerätty K8-seudulla opiskelevien Seinäjoen ammattioppilaitoksen (Sedu) ja ammattikorkeakoulun (SeAMK) opiskelijoilta. Tutkimuksessa heidän muuttopäätöksiään on tarkasteltu sekä lähdön ja jäämisen, että myös ihanneasuinympäristön näkökulmasta.

> Lataa julkaisu

Politiikkasuosituksia 4/5: Uudistava alueellinen maahanmuuttopolitiikka K8-seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla (tammikuu 2022)

Politiikkasuosituksia 4/5 esittelee alueellisen K8-seudulle ja Etelä-Pohjanmaalla soveltuvan maahanmuuttopolitiikan, jonka lähtökohtana on kansallista politiikkaa mukaileva osaamisperustainen lähestymistapa. Kehitysehdotusten tavoitteena on luoda alueen työmarkkinoita ja innovaatioympäristöä uudistava kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa maahanmuuttajilla on keskeinen rooli paikallistalouden ja yhteisöjen kehityksessä. Kehittämisehdotukset perustuvat hankkeen keräämään kansainvälistä työvoimaa ja opiskelijoiden muuttopäätöksiä koskevaan tutkimusaineistoon. Tulosten mukaan K8-seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla laajemmin on mahdollista houkutella ja sitouttaa ulkomaalaista työvoimaa, joka tulee saman tyyppisestä ympäristöstä. Sitouttamisen taustalla on usein huolellinen koulutuspolku työllisyyteen.

> Lataa julkaisu